Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
Den rodiny v Hořovicích
20
Čištění komunikací - květen 2024
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Doručování pošty občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Stašov

Doručování pošty občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Stašov


Úřední adresa
Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Stašov, Stašov 114, 267 51 Zdice, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově úřadu městyse nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (např. daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s jeho novelou zákonem č. 318/2015 Sb., nově stanoví povinnost ohlašovny, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

Obecní úřad Stašov není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení.

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na Městys Ročov, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Stašov 114, 267 51 Zdice, ohlašovna Obecního úřadu Stašov, o uložení zásilky:

• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v kanceláři Obecního úřadu Stašov, kontaktní telefon 311 685 535,

• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je možno vyzvednout v úřední hodiny Obecního úřadu Stašov.

• jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty,

• oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v kanceláři Obecního úřadu Stašov pouze po dobu jeho platnosti,

• prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající                správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která                                  bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta,                                                                                                                     

• jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za    doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Stašov 114, 267 51 Zdice, má možnost:
• na ohlašovně pobytu Obecního úřadu Stašov nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“  písemnosti,
• správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti,
• zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
• zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),
• zřídit si u České pošty, s. p., P.O. BOX (placená služba).

Aktuální seznam oznámení o uložení výzvy k převzetí zásilky a poučení občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Obecní úřad Stašov:
 


Nenalezeny žádné záznamy.

Občané níže uvedení s trvalým pobytem na adrese Stašov 114, 267 51 Zdice, mají na Obecním úřadu Stašov k vyzvednutí výzvy o uložení doporučených zásilek. 

Adresát Ročník Výzva doručena Zásilku možno vyzvednout do Podací číslo zásilky Úložní místo Česká pošta a.s.
Lucie Pospíšilová     28.4.2023 RJ023028875P Husova č.p. 953, 267 51 Zdice