Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Stašov

2. Důvod a způsob založení

Obec Stašov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 362658379/0800

6. IČ 

00233811

7. DIČ

CZ00233811

 

8. Dokumenty

9.  Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Výroční zpráva 2017
 2. Výroční zpráva 2018
 3. Výroční zpráva 2019.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 1. Žádost o poskytnutí informací - mzdové a účetní sestavy
 2. Dohody o provedení práce.pdf,Sestavy 2018.zip
 3. Žádost podle z. 106
 4. Odpověď podle z. 106
 5. Žádost o poskytnutí informací podle z.106
 6. Poskytnutí informací podle z.106
 7. Otázka podle z.106
 8. Odpověď podle z. 106
 9. Žádost o poskytnutí informací podle z.106.pdf
 10. Odpověď podle z. 106Inventurní seznam 1.pdfInventurní seznam 2.pdfInventurní seznam 3.pdf
 11. Žádost o poskytnutí informací - Tichý.pdf
 12. Studie - vodní nádrž.pdf
 13. Stížnost - Tichý.pdf
 14. Odpověď Tichý.pdf
 15. Studie - vodní nádrž.pdf
 16. Žádost o poskytnutí informací - Tichý.pdf
 17. Inventarizační zpráva 2019.pdf
 18. Inventurní seznamy 2019.pdf
 19. Inventurní seznam - majetek neevidovaný v účetnictví.pdf
 20. Seznamy dohod 2019.pdf
 21. Žádost o informace - Tichý.pdf
 22. DF_2015.pdf
 23. DF_2016.pdf
 24. DF_2017.pdf
 25. DF_2018.pdf
 26. DF_2019.pdf
 27. Žádost o poskytnutí informací - Tichý.pdf
 28. Seznam faktur od 1.2020 do 5.2020.pdf
 29. Pokladní výdaje od 1.2020 do 5.2020.pdf
 30. Dohoda o provozování inženýrských sítí.pdf
 31. Výpočet vodného a stočného 2019.pdf
 32. Žádost o poskytnutí informací podle zák.č106 - Tichý.pdf
 33. Poskytnutí informací podle z.106.pdf
 34. Seznamy požadovaných faktur.pdf

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

 1. http://www.rzp.cz/
 2. http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 3. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik