Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
Dětský den 2024
Svoz nebezpečných odpadů - 8.6.2024
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Doručování pošty občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Stašov

Doručování pošty občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Stašov

 

Úřední adresa
Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Stašov, Stašov 114, 267 51 Zdice, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově úřadu obce se nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

 

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (např. daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s jeho novelou zákonem č. 318/2015 Sb., nově stanoví povinnost ohlašovny, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

 

Obecní úřad Stašov není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení.

 

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na Obecní úřad Stašov, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

 

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Stašov 114, 267 51 Zdice, ohlašovna Obecního úřadu Stašov, o uložení zásilky:

 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v kanceláři Obecního úřadu Stašov, kontaktní telefon 311 685 535,
 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je možno vyzvednout v úřední hodiny Obecního úřadu Stašov.
 • jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty,
 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo v kanceláři Obecního úřadu Stašov pouze po dobu jeho platnosti,
  prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může      požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode   dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta,
 • jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení. 

 

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Stašov 114, 267 51 Zdice, má možnost:

 • na ohlašovně pobytu Obecního úřadu Stašov nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,
 • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti,
 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
 • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba),
 • zřídit si u České pošty, s. p., P.O. BOX (placená služba).

 

Aktuální seznam zásilek, oznámení o uložení výzvy k převzetí zásilky a poučení občanům s trvalým pobytem na ohlašovně Obecní úřad Stašov: 

 

Občané níže uvedení s trvalým pobytem na adrese Stašov 114, 267 51 Zdice, mají na Obecním úřadu Stašov k vyzvednutí tyto zásilky a výzvy o uložení doporučených zásilek. 

Adresát Zásilka (výzva) doručena Zásilku (výzvu) možno vyzvednout do Podací číslo zásilky Úložní místo 
Lucie Pospíšilová  1.6.2023 12.6.2023 RR4300009137F Česká pošta a.s., Husova č.p. 953, 267 51 Zdice
Lucie Pospíšilová  5.9.2023   18.9.2023 RR71606183CZ  Česká pošta a.s., Husova č.p. 953, 267 51 Zdice 
Luboš Vrba 13.12.2023 27.12.2023 RR6219247964F Česká pošta a.s., Husova č.p. 953, 267 51 Zdice
Lucie Pospíšilová 11.1.2024 22.1.2024 RR4307134341F Česká pošta a.s., Husova č.p. 953, 267 51 Zdice
Lucie Pospíšilová 29.1.2024 9.2.2024 RR1801770301C

         Česká pošta a.s., Husova č.p. 953, 267 51 Zdice

Josef Hrdina 8.4.2024    

         Obecní úřad Stašov, Stašov 114, 267 51 Zdice

Jaroslav Beníšek 9.5.2024    

         Obecní úřad Stašov, Stašov 114, 267 51 Zdice

Tassilo Wetheim Antonín 9.5.2024 20.5.2024 RR7699402

         Česká pošta a.s., Husova č.p. 953, 267 51 Zdice

Lucie Pospíšilová 4.6.2024 17.6.2024 RR6765092

         Česká pošta a.s., Husova č.p. 953, 267 51 Zdice 

Lucie Pospíšilová 25.6.2024 8.7.2024 RR2152250

         Česká pošta a.s., Husova č.p. 953, 267 51 Zdice

Jaroslav Beníšek   19.7.2024 RR1738517

         Česká pošta a.s., Husova č.p. 953, 267 51 Zdice